fbpx

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti
M4G HOCKEY s.r.o.
se sídlem Třebovická 5080/41, 722 00 Ostrava-Třebovice
identifikační číslo: 29447232
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 53959
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
m4ghockey.cz a m4ghockey.com

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti M4G HOCKEY s.r.o., se sídlem Třebovická 5080/41, 722 00 Ostrava-Třebovice, identifikační číslo: 29447232, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 53959 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách umístěných na internetových adresách m4ghockey.cz a m4ghockey.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.
  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  Platba převodem na bankovní účet před odesláním zboží. Faktura k proplacení bude zaslána na kontaktní email po uzavření objednávky.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ihned po uzavření kupní smlouvy.
 5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@m4ghockey.com. Prodávající rozšiřuje kupujícímu nárok na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu) na 30 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodu a bez sankcí, avšak po uplynutí zákonné lhůty dle předchozího odstavce od převzetí zboží pouze pokud kupující splní následující podmínky: zboží je kompletní a v nepoškozeném původním obalu a zboží je prokazatelně nepoužité, pokud je zčásti nebo zcela chráněno autorským zákonem, či pokud je určeno k jednorázové spotřebě.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 3. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@m4ghockey.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES

 1. Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Prodávajícího se použijí tyto zásady ochrany osobních údajů.

X. DORUČOVÁNÍ

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování M4G HOCKEY s.r.o.., Třebovická 5080/41, 722 00 Ostrava-Třebovice, adresa elektronické pošty info@m4ghockey.com, telefon +420 775603393.

 

V Ostravě dne 27.1.2019

ZÁRUKA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 

1. 30denní lhůta na vrácení
Jakýkoli produkt M4G bez monogramu nebo jiného druhu personalizace můžete vrátit nebo vyměnit za jiný do 30 dní od doručení. Vrácení peněz, nebo výměna výrobku za jiný je možná pouze pokud je výrobek zaslán zpět nepoužitý, v původním stavu, v originálním balení a s dokladem o koupi. Existují situace, kdy bohužel nebude možné vrácení plné částky. Týká se to produktů, které nám přijdou zpět v jiném než původním stavu, poškozených produktů nevhodným používáním, produktů poškozených jinou než naší vinou, nebo produktů vrácených více než 30 dní po doručení.

2. Kam poslat produkt, který chcete vrátit
Produkt prosím pošlete na adresu níže:
M4G HOCKEY s.r.o., Třebovická 5080/41,722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

 3. Záruční doba
Na výrobky M4G se vztahuje standardní dvouletá záruka, která vám dává jistotu, že produkt po dobu dvou let od nákupu neztratí na kvalitě co do materiálu a jeho zpracování (pokud jej používáte v souladu s tím, k čemu je určen).

4. Výměna zboží
Zboží můžete vyměnit za jiné, pokud vám dorazí poškozené. Produkty před odesláním vždy důkladně zabalíme aby k poškození při přepravě nedocházelo, ale pokud se tak stane, rádi vám objednaný produkt vyměníme za nový. V případě této situace nás prosím kontaktujte.
Informace o záruce a výměně zboží naleznete v obchodních podmínkách.

 

BLOG

GOALIE MAGAZÍN – Úprava úchopu hole Adam Werner

Tento velký výřez je určen spíše pro blokaře. Hůl se drží jedním prstem ve výřezu, který zajišťuje že je hůl stabilní a že hůl drží pevně v ruce. Hůl je v místě úchopu omotaná velkým množstvím pásky aby bylo místo úchopu tlustší a nemusela se hůl tolik mačkat. Omotávání začíná použitím téměř celého kotouče hokejové pásky, než se nakonec přidá gripová páska.

Kromě snažšího úchopu má toto unikátní řešení ještě jeden benefit, a to že šetří prsty v použití techniky „paddle-down“, kdy ukazovák je schován ve výřezu a nemusí se při použití této techniky upravovat pozice prstů před položením hole na led.

GOALIE MAGAZÍN – PANDA POST LOCK

V tomto článku se zaměříme na novou techniku řešení situace střely z ostrého úhlu, která se jmenuje  Panda Post Lock kterou prezentoval trenér brankářů Calgary Flames Thomas Speer a brankář Dustin Wolf.

Toto řešení situace ve skutečnosti vzniklo jako součást rozvoje techniky Overlap (technika řešení střel z mrtvých úhlů) Dustina Wolfa.

Jednou z alternativ při užívání techniky „Overlapu“ je navázání právě na tento technický prvek v okamžiku kdy se hráč přiblíží k brance a nastane riziko střely, nebo objetí branky. Pro některé je řešením této situace přechod z techniky „Overlap“ do Reverse-VH, ale při přechodu na vnitřní stranu tyče vzniká riziko otevření tohoto prostoru a tak přichází ke zvážení tato nová alternativa.

„Místo přechodu do klasického RVH, které v případě střely není úplně vhodné zakleknete před tyčí do pozice Butterfly tak aby kotník nohy betonu blíže k brankové čáře překrýval tyč brány a  tak utěsnili prostor kolem tyče“. Řekl Speer. Hráči se tak nabízí řešení situace v podobě objetí branky, která se dá z této pozice jednoduše vyřešit odrazem a BTS na tyč. Pokud se hráč rozhodne situaci řešit střelou, veškerý prostor okolo tyče máte pokrytý.

Vhodnost využití této techniky se ale odvíjí podle situace a není možné tento prvek používat pokaždé.  Pokud existuje hrozba „back door“ nejde tento prvek vhodně použít, ale pokud je situace jeden na jednoho, nebo je sjíždějící útočník v předstihu před hráčem sjíždějícím do předbrankového prostoru, je vhodné použít právě Panda Post Lock.

Jak můžete vidět na prvním obrázku, brankář se vyrovná spodním betonem kolmo k brankové čáře, neboli „lícem vzhůru“ tak aby spodní beton překryl prostor před tyčí, místo toho aby zaklekl do klasického Butterfly středem těla proti puku. Tato pozice je jednoduší pro následný pohyb přes brankoviště (obrázek č.2) a lépe kontroluje směr odrazu puku v případě střely.

Pokud střela zasáhne Váš pravý beton v  zakleknutí před pravou tyčí, puk se odrazí prostě zpět do stejného rohu, puk nemůže zasáhnout váš levý beton, protože je rovnoběžné poloze s brankovou čárou takže nehrozí nebezpečný odraz do předbrankového prostoru. Díky tomuto částečnému vytočení není nutná složitá rotace, v případě navazujícího pohybu přes brankoviště, stačí drobné vytočení kolmo na brankovou čáru a odraz pro BTS.

Pro Wolfa je toto řešení ideální, protože v pozici RVH by mohla jeho výška 183cm být nedostatečná pro střely do horní části branky. Střelci jsou dneska natolik šikovní a dokáží trefit skulinku nad ramenem, která tam vždy je. Ale toto řešení samozřejmě není určeno pouze brankářům menšího vzrůstu.

 

 

Cookies

JAK POUŽÍVÁME COOKIES

Tato webová stránka (dále jen „Web“), používá cookies a technologie obdobné cookies.

V tomto dokumentu se dozvíte, co to jsou cookies a jak je my, obchodní společnost M4G HOCKEY s.r.o., se sídlem Třebovická 5080/41, 722 00 Ostrava-Třebovice  IČ: 29447232 používáme.

1.CO JSOU COOKIES?

Tato webová stránka (dále jen „Web“), používá cookies a technologie obdobné cookies.

 

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle doprohlížeče. Díky cookies vás může správce odlišit od jiných uživatelů Webu a účinněji si zaznamenat informace o vaší návštěvě a chování na webu. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro vaše zařízení ani pro jeho software. Jako uživatel můžete vypnout či omezit užívání cookies ve vašem prohlížeči.

Správce používá soubory cookies pro mnoho účelů jako jsou:

 • ●  zajištění fungování základních funkcí Webu,
 • ●  uložení preferovaného jazyka,
 • ●  analýza návštěvnosti s cílem vylepšování Webu,
 • ●  marketingové účely, zejména zobrazení reklamy na stránkách.

3. JAKÉ TYPY COOKIES POUŽÍVÁME?

Statistické cookies, které jsou využívány pro zjišťování, jak Web využíváte.

Na tomto Webu používáme tyto typy cookies:

 1. Základní (nutné) cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby Web plnil své základní funkce aaby nám byl umožněn provoz tohoto Webu. Tyto cookies jsou automaticky umístěny na vašem počítači nebo jiném zařízení v okamžiku, kdy vstoupíte na Web, anebo provádíte některou z možných činností na Webu.
 2. Preferenční cookies, které ovlivňují vzhled a chování Webu (např. volba jazyka).

page1image278529472 page1image278529760

Marketingové cookies, které jsou používány pro zobrazování pro vás relevantních reklam a které jsou hodnotnější pro třetí strany. Jedná se tedy zejména o cookies třetí strany.

4. JAKÉ KONKRÉTNÍ COOKIES POUŽÍVÁME?

Základní (nutné) cookies

Základní cookies nám pomáhají umožnit základní funkce Webu, jako je navigace stránek nebo přístup k zabezpečeným částem Webu.

K tomuto účelu používáme konkrétně tyto cookies:

Název cookie

Poskytovatel

Účel

Doba trvání

Typ

/wp-admin/admin-ajax.php- wc_cart_hash

m4ghockey.cz

Nezbytné pro fungování nákupního košíku na Webu.

Trvalé

HTML

CookieConsent

m4ghockey.cz

Uchování vašich preferenčních cookies.

1 rok

HTTP

PHPSESSID

m4ghockey.cz

Uchovává stav relace uživatele
v rámci požadavků Webu.

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

HTTP

sid

Imedia.cz

Uchovává stav uživatelů v rámci požadavků Webu.

29 dní

HTTP

Wc_fragments

m4ghockey.cz

Nezbytné pro fungování nákupního košíku na Webu.

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

HTML

Woocommerce_cart_hash

m4ghockey.cz

Nezbytné pro zapamatování zboží v nákupním košíku. Na základě obsahu košíku také umožňuje nabízet uživateli Webu související zboží.

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

HTTP

woocommerce_items_in_cart

m4ghockey.cz

Nezbytné pro fungování nákupního košíku na Webu. Na základě obsahu košíku také umožňuje nabízet uživateli Webu související zboží.

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

HTTP

wordpress_test_cookie

m4ghockey.cz

Kontroluje, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookies.

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

HTTP

wp_woocommerce_session_# m4ghockey.cz Ukládá prováděné 1 den HTTP akce na webu.

Preferenční cookies

Preferenční cookies dovolují Webu zapamatovat si informace, které ovlivňují vzhled achování Webu. Jedná se například o region, ve kterém se nacházíte, nebo preferovaný jazyk. Konkrétně používáme tento cookie:

Název cookie

Poskytovatel

Účel

Doba trvání

Typ

Wpml_referer_url

m4ghockey.cz

Nezbytné pro zachování preferovaného jazyka v rámci Webu.

1 den

HTTP

Statistické cookies

Statistické cookies jsou používány zejména službou Google Analytics.

Služba Google Analytics používá cookies za účelem analýzy způsobu užívání Webu s cílem zlepšovat fungování webu. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky budou přeneseny a uloženy na serverech společnosti Google, Inc. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Tato data jsou určena výhradně provyhodnocování užívání webových stránek. Anonymita je zaručena tím, že společnost Google, Inc., nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Společnosti Google, Inc. nebudou odeslány ani žádné jiné osobní údaje (např. email, jméno či telefonní číslo).

Více informací o tom, jak Google, Inc. používá statistické cookies, naleznete zde:https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Konkrétně používáme následující cookies:

page3image331843664

Název cookie

Poskytovatel

Účel

Doba trvání

Typ

_ga

m4ghockey.cz

Registrace unikátního ID k vygenerování statistických dat o používání Webu.

2 roky

HTTP

_gat

m4ghockey.cz

Používáno Google Analytics k omezení množství požadavků.

1 den

HTTP

_gid

m4ghockey.cz

Registrace unikátního ID k vygenerování statistických dat o používání Webu.

1 den

HTTP

_hjAbsoluteSe ssionInProgre ss

m4ghockey.cz

Používáno k výpočtu toho, kolikrát byl Web navštíven různými návštěvníky. To je prováděno přidělením ID návštěvníkovi Webu, takže návštěvník není registrován dvakrát.

1 den

HTTP

_hjid

m4ghockey.cz

Nastaví uživateli jedinečné ID. To umožňuje Webu získávat údaje o chování uživatelů pro statistické účely.

1 rok

HTTP

_hjid

m4ghockey.cz

Nastaví uživateli jedinečné ID. To umožňuje Webu získávat údaje o chování uživatelů pro statistické účely.

Trvalé

HTML

_hjIncludedIn PageviewSam ple

m4ghockey.cz

Určuje, jestli by měla být navigace zaregistrována na určitém statistickém místě.

Trvalé

HTML

_hjIncludedIn PageviewSam ple

m4ghockey.cz

Určuje, jestli by měla být navigace zaregistrována na určitém statistickém místě.

1 den

HTTP

Bounce

Adnxs.com

Zjišťuje, zda uživatel opustil Web okamžitě. Tyto informace jsou používány provozovatelem Webu pro statistické a analytické účely.

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

Pixel Tracker

p.gif

Typekit.net

Pro analytické účely sleduje speciální fonty používané na Webu.

Po dobu zobrazování

Pixel Tracker

  

Tyto soubory cookies neregistrují žádné údaje o návštěvníkovi.

stránky (sezení)

 

seg

Adnxs.com

Registruje statistické údaje o chování uživatele Webu. Tyto informace jsou využívány provozovatelem Webu pro statistické účely.

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

Pixel Tracker

quartic_cooki e

Quartic.pl

Pomáhá analyzovat chování návštěvníka na Webu.

10 let

HTTP

 

Marketingové cookies

Marketingové cookies jsou používány k mapování návštěvníků napříč webovými stránkami. Tyto soubory cookies slouží k zobrazení reklamy relevantní pro jednotlivé uživatele a jejich předání provozovatelům reklamy. Je proto hodnotná zejména pro cizí inzerenty. Pro tyto účely využíváme zejména služby Facebook, YouTube, Google AdWords Conversion, Google AdSense a služby DoubleClick.

Konkrétně používáme tyto marketingové cookies:

Název cookie

Poskytovatel

Účel

Doba trvání

Typ

_fbp

m4ghockey.cz

Tyto soubory používá Facebook ke sdělování reklamy od cizích inzerentů. Jedná se například o „real time bidding“

3 měsíce

HTTP

_gcl_au

m4ghockey.cz

Používáno Google AdSense
k experimentování
s efektivitou reklamy v rámci webů využívajících jeho služeb.

3 měsíce

HTTP

ads/ga- audiences

Google.com

Používá Google AdWords k opětovnému zaujetí návštěvníků, u nichž je pravděpodobné, že se stanou zákazníky, na

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

Pixel Tracker

page6image332954992 page6image332955184 page6image332955376 page6image332955680 page6image332955872

základě jejich chování na různých webech.

anj

Adsnxs.com

Registruje unikátní ID, které identifikuje zařízení vracejícího se uživatele. ID se používá pro cílené reklamy.

3 měsíce

HTTP

C

Adform.net

Používá se ke kontrole, jestli uživatelův prohlížeč podporuje soubory cookies.

29 dní

HTTP

fr

Facebook.com

Tyto soubory používá Facebook ke sdělování reklamy od cizích inzerentů. Jedná se například o „real time bidding“

3 měsíce

HTTP

IDE

Doubeclick.net

Používáno Google DoubleClick k registraci a hlášení akcí uživatele po prohlédnutí nebo kliknutí na reklamu inzerenta za účelem měření účinnosti reklamy a k zobrazení cílených reklam uživateli.

2 roky

HTTP

pagead/1p- user-list/#

Google, Inc.

Pomáhá zobrazit cílenou reklamu.

Po dobu zobrazování stránky

Pixel Tracker

retargeting

Imedia.cz

Registruje chování uživatele a navigaci na webu a veškerou interakci s aktivními kampaněmi. Slouží k optimalizaci reklamy a efektivnímu přesměrování.

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

Pixel Tracker

test_cookie

Doubleclick.net

Kontroluje, jestli prohlížeč uživatele podporuje soubory cookies.

1 den

HTTP

tr (x2)

Facebook.com Glami.cz

Tyto soubory používá Facebook ke sdělování reklamy od cizích inzerentů. Jedná se například o „real time bidding“

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

HTTP

uid

Adform.net

Registruje uživateli unikátní ID, které rozpozná prohlížeč uživatele při navštívení webů používajících stejnou reklamní síť. Účelem je optimalizace zobrazování reklam na základě pohybů uživatele a nabídek poskytovatelů reklam pro zobrazování uživatelských reklam.

2 měsíce

HTTP

uuid2

Adnxs.com

Registruje unikátní ID, které identifikuje zařízení vracejícího se uživatele. ID se používá pro cílené reklamy.

3 měsíce

HTTP

VISITOR_INFO 1_LIVE

Youtube.com

Pokouší se odhadnout šířku pásma uživatelů na stránkách
s integrovanými YouTube videi.

179 dní

HTTP

YSC

Youtube.com

Registruje unikátní ID, které udržuje statistiku toho, která videa
z YouTube uživatel viděl.

Po dobu zobrazování stránky (sezení)

HTTP

ckf Etargetnet.com

cuvn Etargetnet.com

et_pub[2blQb Etargetnet.com W]

et_pub[2blQc Etargetnet.com R]

Pomáhá zobrazit cílenou reklamu.

Pomáhá zobrazit cílenou reklamu.

Pomáhá zobrazit cílenou reklamu.

Pomáhá zobrazit cílenou reklamu.

1 rok HTTP 1 rok HTTP 3 měsíce HTTP 3 měsíce HTTP

page7image331981024 page7image331981312 page7image331981600 page7image331981952 page7image331982240 page7image331982528 page7image331982816 page7image331983232page7image331983520 page7image331983808 page7image331984096 page7image331984384 page7image331984672 page7image331984960 page7image331985248 page7image331985792 page7image331985984page7image331986272 page7image331986560 page7image331986848

page8image277722336 page8image277766496 page8image277744816 page8image277591968 page8image277723008

euvh Etargetnet.com euvn Etargetnet.com glm_usr Glami.cz glm_usr_tmp Glami.cz

gmf Etargetnet.com gp_s m4ghockey.cz

drtg[30233] Etargetnet.com

Pomáhá zobrazit cílenou reklamu.

Pomáhá k prokliknutí odkazu na stránku.

Pomáhá zobrazení cílené reklamy.

30 dní HTTP 1 rok HTTP 1 rok HTTP 1 rok HTTP 6 dní HTTP 29 dní HTTP 1 den HTTP

29 dní HTTP

5. CHCETE ZMĚNIT NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIES?

Pokud nechcete, abychom na vašem prohlížeči ukládali preferenční, statistické nebo marketingové cookies, můžete si tyto preference upravit ve vašem prohlížeči. Tím zabráníte sběru dat o vás. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:

 • ●  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz
 • ●  Google Chrome: https://support.google.com/
 • ●  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/
 • ●  Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/microsoft-edge
 • ●  Opera: https://help.opera.com
 • ●  Safari: https://support.apple.com/

page8image332155008 page8image332155296 page8image332155584 page8image332155936page8image332156224

6. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Při použití cookies zpracováváme IP adresu vašeho zařízení. Více informací o zpracování vašich osobních údajů nejen za účely spojenými s cookies, se dozvíte v Zásadách zpracování osobních údajů.

page8image332184800

TECHNIKA REVERSE-VH

rozdělení a jeho vhodné a nevhodné použití (část první)

Reverzní vertikálně-horizontální (reverse-VH nebo RVH) technika se používá v podstatě ve všech výkonnostních úrovních hokeje. Ve skutečnosti by se dalo říct, že je používaná až nadměrně a bez velkých úvah nad jeho vhodností.

Existují tři různé možnosti, jak přirazit horizontální (H) beton k tyčce brány: “Skate blade on post” (nůž brusle na tyčce brány), “Toe box on post” (špička betonu na tyčce brány) a “Pad (shin) on post” (holenní část betonu na tyčce brány).

Nejčastěji se volba provedení bude lišit podle výuky trenérů brankářů. Reverzní VH není přirozená anatomická poloha a první dvě varianty vyžadují větší boční ohebnost pro utěsnění prostoru u tyče. Brankáři s horší ohebností upřednostňují třetí možnost, protože umožňuje, aby se trup těla přiblížil k postavení tyče a minimalizoval nepřirozenost bočního ohybu (vytočení páteře) potřebného k utěsnění mezery podél tyče.

Varianta blade-on-post umožňuje snadnější odraz mezi tyčemi (nebo od tyče brány k vrcholu brankoviště). Existuje však mnoho situací, kdy může puk projít skrz mezeru mezi betonem a tyčí. Trend výuky směřuje spíše k technice přirážení špičky betonu, aby se mezera mezi betonem a tyčí utěsnila. Technika “on-post” (přiražení holenní části betonu k tyčce) tuto mezeru rovněž eliminuje a brankáři umožňuje snadno se přes holeň odrazit od tyče, nebo se rychle vrátit zpět na brusle.

Na straně lapačky je ruka obvykle směřující dolů na led a připravena na pokrytí kotouče. Lapačka je umístěna na horní boční straně přiraženého betonu. Další variantu, označujeme jako „reakční rukavici RVH“ zde je lapačka směrem nahoru. To umožňuje, aby rameno zůstalo reakční, avšak aby to bylo efektní, rameno a loket by mělo zůstat před tyčí pro snadnější pohyb. Tato varianta může vytvořit mezeru mezi tyčí, loktem a horní částí manžety lapačky.

Umístění hole (strana lapačky) se může lišit v závislosti na blízkosti útočícího hráče a na tom, jak se hra vyvíjí. Pokud se hra v prostoru za brankou pohybuje ve směru od vyrážečky k lapačce je čepel hokejky položena čelní plochou směrem vzhůru aby mohla odklonit přihrávku procházející mezi hokejkou a betonem, pokud se útočící hráč na straně lapačky pohybuje v prostoru za brankou směrem od rohu kluziště je čepel hokejky otočená čelní plochou směrem dolů aby přerušila přihrávku směřující skrz brankoviště.

Nicméně nesprávný úhel čepele hole a špatné uzavření prostoru u tyče mohou stále vést k špatnému provedení techniky.

Na straně vyrážečky je hokejka při pohybu útočícího hráče v prostoru za brankou ve směru od lapačky k vyrážečce položena celou délkou příložníku hole na led, tím má dobrou manévrovatelnost s možností vytažení hole proti přihrávce v bezprostřední blízkosti brány. Pokud se hráč na kotouči v prostoru za bránou dostane na roh oblouku brány, rozšířená část hole uzavře celou svou délkou prostor na ledové ploše u tyče. Její pozice může být buď pod kolenem betonu nebo vytočena proti kotouči.

Pokud jsou všechny výše uvedené technické prvky řádně provedeny, přichází otázka, kdy účinně používat Reverse-VH.

SEDM OTÁZEK – ROSTISLAV HAAS

(trenér brankářů Adler Mannheim)

Odchovanec opavského hokeje. Na vojně hrál ve VTJ Písek (1.liga), potom se vrátil zpět do Opavy, kde působil do svých 29 let. Po extraligové sezóně 1997-1998 odešel do zahraničního angažmá v Německu, kde pobýval 11 let. Nejprve působil 6 let ve Freiburgu (EHC Freiburg – 2.Bundesliga a DEL – nejvyšší německá liga), následně odešel na 4,5 roku do Schwenningenu (SERC Schwenningen Wild Wings – 2 Bundesliga) a poslední sezónu strávil v Augsburgu (Augsburger Panther – DEL).

Svou hráčskou kariéru ukončil ve svých 40 letech a od roku 2009 se věnuje trenérské činnosti. V počátcích trénoval brankáře v klubech Opava, Olomouc, Mladá Boleslav, od roku 2012 působil jako trenér brankářů v nejvyšší ruské hokejové lize KHL (2 roky v klubu Lev Praha a 2 roky v klubu Severstal Čerepovec). V sezóně 2016-2017 působil jako šéftrenér hokejového klubu v Opavě, v sezóně 2017-2018 se vrátil do KHL do klubu Slovan Bratislava. V současné době je trenérem brankářů německého Adleru Mannheim (DEL). 

Kdy se u Tebe zrodila myšlenka stát se trenérem brankářů?

Odpověď: Ke konci hráčské kariéry to samo vyplynulo.

Které trenérské angažmá bylo pro Tebe zatím nejpřínosnější?

Odpověď: Všechna byla něčím přínosná, ale nejraději vzpomínám na Lev Praha. Byl tam úžasný trenérský i hráčský tým.

Co Ti dalo nebo vzalo Tvé působení v Rusku, jaké vidíš rozdíly mezi výchovou u nás a tam?

Odpověď: V Rusku jsem získal další zkušenosti, jako z každého mého působiště. Bez těchto všech zkušeností bych nebyl to, co jsem.

A výchova dětí v Rusku? V rodinách jsem nebyl, ale co se týče hokejové výchovy, mají v jejich hokejových základnách několikrát více dětí než v ČR. Jen V Čerepovci bylo v hokejovém klubu 970 dětí a ty měly k dispozici mnohonásobně více ledu než v ČR, takže už z toho vychází, že i když trenéři nebudou dělat vůbec nic, tak se vždycky nějaký talent objeví.

Mimo přípravu brankářů na ledě a v tělocvičně se zabýváš psychologií a filozofií, na co bys doporučil brankářům se zaměřit (případně od čeho se v životě oprostit).

Odpověď: Tuto otázku je těžké stručně zodpovědět, ale když to hodně zkrátím…dělejte věci s láskou a jak nejlíp dovedete. Na nějaké velké cíle zapomeňte, soustředili byste se na to, co bude za 10 a více let a unikne vám přítomnost (dětství). Myslím, že je důležité, jaký mám pocit z toho, co dělám a jak se u toho cítím. Já se neptám svých dětí, jak hrály zápas, ale jak se cítily během zápasu a cítí po něm. Když se děti budou cítit po tréninku nebo zápase špatně, tak je u hokeje nebo všeobecně u sportu nikdo DOBROVOLNĚ neudrží. U všech dětí je důležitý postoj rodičů, jak chtějí své děti vychovávat-vést. Mohou jim vše nalinkovat, jak se to děje ve většině případů nebo nechat dítě samo se rozvíjet a jen sledovat, jak se realizuje a samozřejmě ho nenásilně podporovat.

U těch starších bych doporučil si ujasnit svůj, ale opravdu SVŮJ žebříček hodnot a podle toho pak řídit svůj život. Když znám své priority, tak nemám dilema, čemu se budu věnovat teď a čemu později. Každý z nás je originál a tenhle MŮJ žebříček hodnot by měli všichni respektovat, rodiče, trenéři, učitelé. Podle mých zkušeností, je sport součástí naší životní filozofie a oddělovat hokej od života nebo naopak, vede k problémům bud ještě za sportovní kariéry nebo po ní a mě jako rodiče i trenéra zajímá, jak jsem připravil děti na život. Je velký počet profesionálních sportovců, kteří po ukončení sportovní kariéry neví, co se svým životem.

V současné době působíš v německém klubu Adler Mannheim. Jak jsou na tom s výchovou brankářů v Německu?

Odpověď: Nevím, jaké to je v jiných německých klubech, ale v Mannheimu je to na profesionální úrovni. Jsme tady dva trenéři brankářů a snažíme se být každý den u všech kategorií, od U10, U12, U14, U17, U20 po A-tým.

Za svou hráčskou i trenérskou kariéru jsi poznal určitě mnoho lidí, dokázal bys vyjmenovat ty, co Tě nejvíce inspirovali?

Odpověď: Další těžká otázka. Ovlivnili mě úplně všichni trenéři a vlastně všichni lidé, které jsem v živote poznal a všem jsem za to vděčný. Hokejovou inspiraci hledám v NHL, pro osobní život ji nacházím v knížkách.

Připravuješ nějaké projekty pro mimosezónní přípravu brankářů, kde se s Tebou můžou brankáři potkat?

Odpověď: Zatím nepřipravuji žádné projekty, ale reaguji na poptávku. Když jsou požadavky, snažím se najít řešení a vyhovět. Během hokejové sezóny jsem dost vytížený v Mannheimu, ale na jaře budu nějakou dobu doma, takže ti, co by měli zájem, mě seženou na telefonu nebo emailu.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

      

0
  0
  Your cart is emptyReturn to Shop